#WILD – I SASSI SIMONE SIMONCELLO, MODELLO GEOLOGICO